10% sleva na všechny helmy do 31.8.2024. Slevový kód : HELMA10

Přihlásit se

Správa účtu

Ochrana osobních údajů

na eshopu Motostar.cz

provozovaném fyzickou osobou – podnikatelem: Martin Mařas
místem podnikání Kosova 1371, Jilemnice - Hrabačov, PSČ 514 01, IČ 61216836, evidovaný živnostenským odborem Městského úřadu Jilemnice, číslo registrace 360804 (dále jen „Provozovatel“).

verze 1.0
platné a účinné od 23.4. 2018

Závazek

Zajištění ochrany a bezpečí vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité. Proto spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.

Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek, aplikací a online platforem
Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

Když navštívíte internetové stránky, aplikace nebo online nástroje, Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje:

 • Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím webové prezentace (např. při registraci, při účasti v průzkumech nebo když nás kontaktujete se svými dotazy) a které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, další informace zaslané jako součást žádosti o podporu apod.
 • Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, datum a čas každého požadavku webu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • K poskytnutí služeb webové prezentace a ke správě vašeho používání webové prezentace.
 • K reakci na vaše specifické požadavky.
 • V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetně útoků na informační systémy provozovatele.

Cookies

V rámci webové prezentace můžeme využívat cookies. Informace o použití cookies v rámci webu motostar.cz můžete nalézt na stránce Prohlášení o použití cookies. Prohlášení obsahuje také informace o tom jak zablokovat a zamítnout používání cookie souborů a zpracování dat shromážděných prostřednictvím cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na webovou prezentaci Provozovatele a nikoli na další webové stránky a aplikace spravované třetími stranami. Poskytujeme odkazy na jiné webové stránky a aplikace. Provozovatel nenese odpovědnost za ochranu soukromí na těchto stránkách a aplikacích.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodním vztahem k provozovateli
Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

V souvislosti s obchodním vztahem mezi vámi a Provozovatelem může Provozovatel zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů a partnerů (označovaných souhrnně jako „Obchodní partneři“):

 • Kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní fax a emailová adresa
 • Platební data, např. data nezbytná k provedení platby a k předcházení podvodům, včetně dalších relevantních fakturačních údajů
 • Další informace nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu s Provozovatelem nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, např. osobní data související s uzavřenou objednávkou, provedenými platbami, požadavky apod.

Vaše osobní údaje zpracovává Provozovatel pro následující účely:

 • Komunikace s Obchodními partnery o službách a produktech, např. odpovědi na dotazy a žádosti nebo poskytnutí technických podrobností apod.
 • Plánování, plnění a správa smluvních vztahů s Obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek služeb nebo produktů, zpracování plateb, provádění účetnictví a poskytování podpůrných služeb
 • Správa a provádění zákaznických průzkumů, analýz trhu, nebo jiných propagačních akcí či aktivit
 • Zachování a ochrana bezpečnosti našich služeb, produktů a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností
 • Zajištění souladu s právními povinnostmi (např. povinnostmi vedení záznamů)
 • Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a uplatňování či obrana právních nároků.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vzájemného obchodního vztahu (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Předávání a sdělování osobních údajů

Provozovatel je oprávněn předávat osobní data třetím stranám, ale pouze v takovém případě a v rozsahu jaký je nezbytný pro výše uvedené účely (např. předání adresy přepravní společnosti, údajů pro realizaci platební transakce apod.).

Pokud je to povoleno zákonem, Provozovatel může předat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům, soudům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků Provozovatele.

Poskytovatelé služeb Provozovatele (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů Provozovatele a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Příjemci vašich osobních údajů mohou mít případně sídlo v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), v nichž platné právní předpisy nenabízí stejnou míru ochranu údajů jako právní předpisy vaší domovské země. V těchto případech přijme Provozovatel nezbytná opatření k zajištění dostatečných a vhodných záruk ochrany osobních údajů relevantními prostředky. Vaše osobní údaje předáváme externím příjemcům v třetích zemích pouze v případě, kdy je příjemce certifikován dle Úmluvy o ochraně soukromí (tzv. Privacy Shield).

Doba uchování

Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).

Odvolání souhlasu

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů Provozovatelem, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

 • Získat od Provozovatele informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům
 • Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které Provozovatel zpracovává
 • Vymazání nebo anonymizace osobních dat u Provozovatele
 • Omezení zpracovávání vašich osobních údajů Provozovatelem
 • Přenositelnost vašich osobních dat, které jste společnosti aktivně poskytli
 • Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací

Kontakty pro podání námitek a stížnosti

Provozovatel poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, připomínkami, obavami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí. Můžete nás kontaktovat na e-mailu info@motostar.cz, případně poštou na korespondenční adrese: Martin Maras - Motostar.cz, Čsl. Legií 308, Jilemnice, 514 01.

Provozovatel vždy učiní vše, aby vyřešil a popř. napravil všechny nedostatky uvedené v žádosti nebo stížnosti, které nám předložíte. Kromě toho máte vždy právo obrátit se se svou žádostí nebo stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.